Spotkanie z J. Bylicą

W sobote 1 października 2011 Jacek Bylica zaprasza na spotkanie połączone z promocją książki „Harmonizując napięcie. Nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień”. Spotkanie odbędzie się w Galerii Sztuki RYNEk 7 w Andrychowie o godzinie 18:00.

„Poszukiwanie skutecznych sposobów zapobiegania uzależnieniom dzieci i młodzieży od środków psychoaktywnych (w tym wypadku alkoholu i narkotyków) na podstawie precyzyjnego rozpoznania zjawiska w triadzie diagnostycznej (diagnoza konstatująca fakty, diagnoza projektująca, diagnoza weryfikująca) jest jak nigdy dotąd koniecznością wymuszaną przez skalę problemu i generowanie negatywnych następstw wynikających z uzależnień lub z nimi związanych (np. przestępczość). 

Decyzja Autora o doborze treści wynika z chęci ukazania korzyści, jakie można uzyskać, używając przesłanek sformułowanych w ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew do podejmowania środków zaradczych, projektowania programów i propozycji autorskich oraz rozwiązywania problemów uzależnień (ewolucja myśli naukowej w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji). 

Jacek Bylica stara się poddawać krytycznemu oglądowi interpretacje i formułowane sądy, biorąc pod uwagę nie tylko zebrany przez siebie materiał badawczy, lecz także opublikowane wyniki badań innych autorów. Podkreśla znaczenie faktów pokazujących teorię napięcia R. Agnew jako ofertę dla praktyki pedagogicznej (i nie tylko pedagogicznej) służącej przekształcaniu postaw wobec patologii społecznej, rewizji sądów i opinii, budowaniu „nowego” kształtu edukacji szkolnej. Praktyka ta jest także ważna ze względu na profilaktykę, która skupia się na powstrzymywaniu, uprzedzaniu z akcentem na mechanizmy psychospołeczne rozważane w kategoriach etiologicznych, a nie na oddziaływaniu objawowym, interwencyjnym, tak typowym dla obecnie podejmowanychdziałań.” 
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Adama Stankowskiego.

Dr Jacek Bylica – Asystent w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie. Współpracownik Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „IGNATIANUM” w Krakowie, Wyższej Szkoły
Administracji w Bielsku-Białej, Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej. Były dyrektor Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie oraz były Pełnomocnik Zarządu Miejskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rekomendowany trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz trener międzykulturowy International Organization for Migration in Brussels. Autor kilkunastu publikacji naukowych, w tym monografii dotyczącej nowego modelu profilaktyki uzależnień, opartego na założeniach ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew. Bogate doświadczenie praktyczne w środowisku lokalnym. W roku 2005 nominowany do nagrody im. Sergio
Vieira de Mello w kategorii ‘osoba’ za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania
społeczeństw, religii i kultur. Aktualnie kandydat do Sejmu RP z ramienia obywatelskiego ugrupowania Ruch Palikota.

PRACE: